Parafia Św. Katarzyny

W NOWYM TARGU

Cierpienie, choroba i śmierć są tajemnicą. Dla chrześcijanina mają one ścisły związek z faktem odwrócenia się człowieka od Boga u zarania dziejów oraz wiążą się z cierpieniem i śmiercią Chrystusa dla zbawienia świata. Szpitale, sanatoria, domy opieki społecznej, są miejscami, gdzie w szczególny sposób można zetknąć się z wyżej wymienionymi sytuacjami. W coraz szybszym tempie rośnie liczba ludzi przebywających w tych instytucjach. Z racji przeżywanego tam cierpienia, choroby, starości i śmierci, miejsca te stanowią podatne miejsce i czas otwarcia się na duszpasterskie działanie. Jednak posługa kapłańska w tych zakładach ma być nie tylko dorywcza, ograniczająca się często do pospiesznego udzielania Sakramentów.

W szpitalu im. Jana Pawła II w Nowym Targu posługa kapelana jest szerokim duszpasterskim wyjściem naprzeciw problemom chorych, ich rodzin oraz personelu szpitalnego i służby zdrowia. Jednakże nie ogranicza się jedynie do wymiaru religijnego. Aby były solidne fundamenty życia religijnego, należy zadbać o odpowiednie ukształtowanie człowieka w sferze moralno – społecznej. Tak więc obowiązki kapelana nie zamykają się na codziennym obchodzie poszczególnych oddziałów z Najświętszym Sakramentem, odprawieniem Mszy Świętej, czy udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Niejednokrotnie kapelan staje się łącznikiem między administracją szpitala, a jego personelem i pacjentami. Jest nawiązana ścisła współpraca z dyrekcją oraz personelem medycznym. Znajduje ona odbicie zarówno na gruncie zawodowym, jak również przy okazji spotkań okolicznościowych i towarzyskich.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kaplicy szpitalnej Matki Bożej Ludźmierskiej jest odprawiana uroczysta Pasterka o godz. 22:00 z racji przebywających w szpitalu chorych. Odprawiane były także Msze Święte podczas Świąt Wielkiej Nocy, jak również Uroczystości Odpustowej. We wszystkich uroczystościach przez pięć lat czynnie brał udział zespół parafialny działający przy kościele św. Katarzyny oraz zespół góralski. Tradycją jest także uczestnictwo i pomoc Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który współpracuje z kapelanem i służbą zdrowia w opiece nad chorymi. Przy okazji obchodów Świąt, w kaplicy szpitalnej organizowane są także koncerty i wieczorki kameralne. Uczestniczą w nich (oprócz personelu szpitalnego i chorych) mieszkańcy miasta nie związani bezpośrednio ze środowiskiem szpitalnym oraz przedstawiciele władz miasta. W ten sposób kładzione są kolejne cegiełki służące integracji różnych grup społecznych i zacieśnianiu więzów międzyludzkich.

Pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej mają także okazje do spotkań z kapelanem na płaszczyźnie towarzyskiej. Tradycją stało się okolicznościowe spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia, które odbywa się na plebanii dzięki życzliwości Proboszcza parafii św. Katarzyny – ks. Mariana Wanata, który ma w ten sposób okazję bliższego poznania pracowników szpitala i przyjrzenia się ich współpracy z duszpasterzem. Opłatek poprzedza Msza Święta w intencji personelu i pacjentów nowotarskiego szpitala.

Do najważniejszych zasad lekarskich zalicza się dbanie o zdrowie i dobro pacjenta. Ta sama zasada tyczy się także „duchowego lekarza” jakim jest kapelan szpitala. Jego codzienna obecność w szpitalu daje pacjentom nie tylko możliwość uczestnictwa w Eucharystii czy przyjęcia Sakramentów. Jest to również czas na osobiste spotkanie i rozmowę. Przebywający w szpitalu pacjenci często zdani są sami na siebie, a jedyną odwiedzającą ich „rodzinę” stanowi personel medyczny lub kapelan. I to do niego w szczególny sposób należy zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i wyeliminowanie pojawiających się obaw. Kapelan zapewnia także opiekę przez nieustanną gotowość i otwartość, przebywanie nie „obok” pacjenta, lecz bycie „z” nim. Chory może liczyć na poczucie akceptacji i sensu życia, a w razie jego zagrożenia był przygotowany na dobrą i godną śmierć.

Duszpasterstwo chorych wymaga od kapelana oprócz ogromnej odporności psychicznej, pogłębionej świadomości życia chrześcijańskiego oraz oddania i cierpliwości, specjalnie dużo czasu – kapelan przybywa do szpitala na każde uzasadnione wezwanie chorego lub pielęgniarki, tak więc czas jego pracy nie jest normowany. Jego dyspozycyjność to 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (z wyłączeniem przysługującego dnia wolnego, czy okresu urlopu wakacyjnego). Ponadto w celu pogłębienia formacji wewnętrznej, kapelan szpitala jest zobowiązany raz w roku do udziału w rekolekcjach zorganizowanych przez diecezjalnego duszpasterza chorych.